Leveringsvoorwaarden Twisted

Algemene voorwaarden TWISTED


Definities

TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs-­‐Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 24488127,BTW identificatie 149900338B01. Zie voor uitgebreide adresgegevens http://www.twisted.nu Afnemer: Onder ‘afnemer’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Twisted en/of een order plaatst bij Twisted Voorwaarden: Onder voorwaarden worden verstaan onderhavige verkoop-­‐, leverings-­‐ en betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van Twisted en maken deel uit van de tussen Twisted en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Twisted Deze versie is te lezen op onze site.

1.3 Twisted is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Indien de afnemer zich niet kan verenigen met de wijzigingen, dient hij dit schriftelijk binnen veertien dagen na invoering van de wijzigingen aan Twisted te melden. Bij gebreke daarvan gelden de gewijzigde voorwaarden.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­‐ of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 2: Tot stand komen / ontbinding overeenkomst

2.1 De door Twisted aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zo veel mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Tevens worden alle aangeboden goederen en/of diensten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen. De prijzen worden normaal gesproken inclusief BTW vermeld. Voor niet-­‐particuliere afnemers kunnen prijzen worden vermeld exclusief BTW.

2.2 Indien er sprake is van een tijdelijke geldigheidsduur van de aangeboden goederen en/of diensten c.q. de prijs waartegen de goederen en/of diensten worden aangeboden, wordt deze beperking door Twisted duidelijk vermeld.

2.3 Aan de aangeboden goederen en/of diensten is uitsluitend voor particuliere afnemers de wettelijke zichttermijn verbonden van zeven dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen en/of diensten door de afnemer, tenzij conform artikel 2.4 anders is overeengekomen. Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, behoudens de kosten van retourzending, de ongebruikte en onbeschadigde goederen in originele onbeschadigde verpakking te retourneren. Eventueel reeds door de afnemer voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen dertig dagen nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingrecht, aan de afnemer worden terugbetaald. De door afnemer betaalde verzendkosten zullen bij terugbetaling door Twisted in mindering gebracht kunnen worden. Wanneer afnemer de geleverde goederen na afloop van genoemde wettelijke zichttermijn van zeven dagen niet heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. LET OP: U dient vooraf aan het retourzenden contact met ons op te nemen via twisted.nu contact of telefonisch via 06-­‐51026614. Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd. Twisted behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren, of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen indien het artikel is beschadigd of indien het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt.

2.4 Eventuele beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten worden altijd duidelijk in het aanbod vermeld. In alle gevallen zijn goederen uitgesloten die speciaal voor de afnemer werden besteld of voor de afnemer op maat werden gemaakt.

2.5 Twisted kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod via de webshop van Twisted, dan wel per e-­‐mail, schriftelijk of telefonisch en het voldoen aan de daarbij eventueel gestelde voorwaarden.

 

Artikel 3: Uitvoering en levering

3.1 Twisted zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of aangevraagde diensten.

3.2 Twisted! zal zich ervoor inspannen dat de goederen en/of diensten, behoudens de door de fabrikanten doorgevoerde wijzigingen in de samenstelling en/of assortiment van de aangeboden goederen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.3 Als plaats van levering geldt het adres van de afnemer dat het laatst aan Twisted is kenbaar gemaakt. Per zending kan door de afnemer slecht één afleveradres worden opgegeven.

3.4 Twisted streeft ernaar de goederen te verzenden binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling, mits de goederen voorradig zijn. Hierbij dient in acht te worden genomen dat niet alleen de bestelling is geplaatst maar ook betaling heeft plaatsgevonden (art. 4 lid 1). Incidenteel en in periodes van vakanties kan een langere levertijd voorkomen. Twisted zal in voorkomende gevallen zo veel mogelijk proberen dit tijdig op de website aan te kondigen.

3.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering aan de afnemer bij Twisted.

3.6 Bij bestelling van producten kunnen eventuele extra verzend-­‐ en/of behandelingskosten in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze kosten worden expliciet aan klant vermeld bij het doen van een bestelling.

 

Artikel 4: Betalingscondities

4.1 De afnemer is, tenzij anders is overeengekomen, verplicht het verschuldigde, volledige bedrag te voldoen vóór levering van de goederen. Pas na betaling wordt een bestelling in behandeling genomen en worden goederen geleverd. Een niet volledige levering, of niet tijdige levering, verplicht Twisted niet tot terugbetaling van het vooruitbetaalde, mits duidelijke nieuwe leveringsafspraken worden gemaakt.

4.2 Twisted vermeldt de algemene voorwaarden op haar website. De afnemer verklaart zich akkoord door door het verzenden van de bestelling.

 

Artikel 5: Reclame n.a.v. zichtbare beschadigingen

5.1 De afnemer dient terstond bij aflevering de goederen te controleren op eventuele tekorten of zichtbare gebreken en/of beschadigingen. De afnemer dient eventuele schade direct te melden bij de bezorger.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Twisted geleverde goederen blijven eigendom van Twisted tot aan het moment van betaling door de afnemer van al hetgeen afnemer met inbegrip van rente en kosten aan Twisted is verschuldigd ter zake de geleverde goederen. Het is afnemer verboden te beschikken over de goederen die, krachtens het eigendomsvoorbehoud, eigendom van Twisted zijn.

6.2 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel uit handelingen van de afnemer anderszins blijkt dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens Twisted niet kan of zal voldoen, is de afnemer verplicht de aan Twisted! op grond van het vorige lid toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek aan Twisted terug te geven.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen waarmee eventuele schade aan de goederen zo veel mogelijk wordt beperkt.

7.2 Indien Twisted aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Twisted beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 De aansprakelijkheid van Twisted is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.4 Twisted is nimmer aansprakelijk jegens afnemer of derden voor indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Twisted

7.5 Onder de in art. 7.4 genoemde indirecte en/of gevolgschade valt nadrukkelijk ook eventuele schade als gevolg van het verkeerd gebruik van producten.

 

Artikel 8: Privacy

8.1 De persoonsgegevens, en indien van toepassing de bedrijfs/organisatiegegevens, van de afnemer worden opgenomen in het klantenbestand van Twisted. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Twisted draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie over de afnemer vertrouwelijk wordt behandeld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties, worden door Twisted nauwkeurig nageleefd. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met de gegevens van de afnemers om te gaan. Twisted verstrekt nooit gegevens aan derden.

 

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Twisted partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Download deze leveringsvoorwaarden (PDF-­‐bestand)